Гражданско право

  • Правни консултации по гражданскоправни въпроси
  • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданскоправни дела
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
  • Абонаментно правно обслужване
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани, искания, заявления и всякакъв вид документи, оказване на съдействие пред нотариус
  • Изготвяне на договори и споразумения
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване
  • Представителство пред български и международен арбитраж
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com